Referenser

Abrahamsson, Hans (2003) Det Gyllene Tillfället, Teori och strategi för global rättvisa. Stockholm: Leopard.

Abrahamsson, Hans (2006) En delad värld. Stockholm: Leopard.

Abrahamsson, Hans (2012a) Städer som nav för en globalt hållbar samhällsutveckling eller slagfält för sociala konflikter. Malmö: Rapport till den Sociala Hållbarhetskommissionen i Malmö. Kan laddas ner från Malmökommissionens hemsida.

Abrahamsson, Hans (2012b) »Cities as nodes for global governance or battlefields for social conflicts? – Security, development and justice in an urban context«. Bulletin of the Department of Conservation of Architectural and Environmental Assets, University of Naples Federico II, Neapel: BDC, Vol.12, 1/2012 ISSN:1121-2918.

Alexander, Christopher, Sara Ishikawa & Murray Silverstein (1977) A pattern language: towns, buildings, construction. New York: Oxford University Press.

Alexander, Christopher (1979) The timeless way of building. New York: Oxford University Press.

Allmendinger, Philip (2002) Planning Theory. Basingstoke: Palgrave.

Allmendinger, Philip & Mark Tewdwr-Jones (Eds.) (2002) Planning futures: new directions for planning theory. London: Routledge.

Amen, Mark, Noah J. Toly, Patricia L. McCarney, Klaus Segbers (eds.) (2011) Cities and Global Governance: New sites for international relations. Farnham: Ashgate.

Anderson, Benedict (1992) Den föreställda gemenskapen. Reflexioner kring nationalismens ursprung och spridning. Göteborg: Daidalos.

Andersson, Roger, Åsa Bråmå & Jon Hogdal (2009) Fattiga och rika – segregationen ökar Flyttningsmönster och boendesegregation i Göteborg 1990-2006. Göteborg, Göteborgs Stad.

Andersson Åsa, Ulf Borelius,
Thomas Johansson, Kerstin Lökken, Ove Sernhede & Jenny Stenberg (2004). »Man måste väl ibland tro att det som görs blir bra också« Goda projekt och sega strukturer – Rapport i utvärderingen av Storstadssatsningen i Göteborg. Göteborg, Centrum för Kulturstudier, Göteborgs Universitet.

Ankarloo, Daniel, (2010) Välfärdsmyter: visst har vi råd att finansiera tryggheten. ETC-förlag.

Arnstein, Sherry R. (1969) »A ladder of citizen participation« Journal of the American Institute of Planners 35(4):216-24.

Asplund, Johan (1985) Teorier om framtiden. Stockholm: Liber förlag.

Asplund, Johan (2002) »Metaforer” i Avhandlingens språkdräkt. Göteborg: Korpen.

Bauman, Zygmunt (2001) Det individualiserade samhället. Göteborg: Daidalos.

Bauman, Zygmunt. (2008) Flytande rädsla. Göteborg: Daidalos.

Bauman, Zygmunt (2009) Konsumtionsliv. Göteborg: Daidalos.

Bauman, Zygmunt. (2012) Collateral Damage – Social ojämlikhet i en global tidsålder. Göteborg, Daidalos.

Beck, Ulrich. (1999) World Risk Society. Cambridge, Polity Press.

Beck, Ulrich. (2005) Den kosmopolitiska blicken. Göteborg, Daidalos.

Benesch, Henric. & Corkhill, Emma (2012) The Videostore. Presented in the proceedings of 56th IFHP World Congress, Sept 16-19, Gothenburg.

Benhabib, Seyla (1996) »Toward a Deliberative model of Democratic Legitimacy«, in Benhabib (ed) Democracy and Difference. Princeton University Press.

Bezzazi, Samir, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=104&artikel=3786084, hämtat 121210.

Blakeley, Georgina (2010) »Governing Ourselves: Citizen Participation and Governance in Barcelona and Manchester«, International Journal of Urban and Regional Research, Volume 34.1 March 2010, 130-145.

Budget Göteborgs stad 2012 Göteborg en stad för alla.

Butler, Judith (2005) Könet brinner. Stockholm: Natur & Kultur.

Byrne, David (1999) Social Exclusion, Buckingham: Open University Press.

Carlsson, Lars (2000) Policy networks as collective action. Policy Studies Journal 28 (3).

Castells, Manuel. (1996) The Rise of the Network Society Vol 1: Information Economy. Cambridge: Blackwell.

Castells, Manuel (1998) The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford: Blackwell Publishers

Castles, Stephan (2008) Understanding Global Migration: A Social Transformation Perspective. Paper delivered for the conference on Theories of Migration and Social (July 2008): St Anne’s College, Woodstock Road, Oxford.

Castoriadis, Cornelius (1995) Filosofi, politik, autonomi: texter. Höör: Symposium.

Clark, David (2003) Urban World, Global City New York: Routledge.

Connor, Desmond M. (1988) »A New Ladder of Citizen Participation«. National Civic Review 77 (3): 249–57.

Corkhill, Emma., Mats Rosengren & Peter Ullmark (ed). (2008) The Politics of Magma. Gothenburg: Art Monitor.

Dasgupta, P. & Serageldin, Ismail (Eds.). (2000) Social Capital: A Multifaceted Perspective Washington: The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank.

Dahlstedt Magnus (2006) Viljan att aktivera: mobiliseringen av förorten som politisk teknologi. Utbildning & Demokrati 2006, vol 14 nr 3, 83-106.

Davidoff, Paul (1965) Advocacy and Pluralism in Planning Journal of the American Institute of Planners(31): 331-338.

Davis, Mike (2006) Slum: Världens storstäder. Lund: Arkiv Förlag.

De Bourg, Petra & Larsson, Amanda (2012) Medborgares och politikers syn på medborgardialog. Institutionen för socialt arbete. Göteborg: Göteborgs universitet.

Demokratiutredningen (2000): En uthållig demokrati – politik för folkstyre på 2000-talet, Stockholm: StatensOffentliga Utredningar (SOU2000:1).

Dikec, Mustafa (2007) Badlands of the Republic. Oxford: Blackwell Publishing.

Dryzek, John (2000) Deliberative Democracy and Beyond: Liberals, Critics, Contestations. Oxford: Oxford University Press.

Eastmond Marita och Lisa Åkesson (2007) Globala Familjer – Transnationell migration och släktskap. Riga: Gidlunds förlag.

Emmeche, Claus (1996) The garden in the machine: the emerging science of artificial life. Princeton: Princeton University Press.

Engström, Carl-Johan (2011) Vad är en stad? i Urbaniserad Värld: Nya steg mot hållbara städer, edited by Global Utmaning. online publication: Global Utmaning.

Esping-Andersen, Gösta (2009) The Incomplete Revolution – Adapting to Women’s New Roles Cambridge: Polity Press.

Europeiska unionen (2011) Socialt ansvarsfull upphandling: En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Belgien: Europeiska unionens publikationsbyrå.

Fainstein, Susan (2010) The Just City. London: Cornell University Press.

Faist, Thomas (2009) »The Transnational Social Question: Social Rights and Citizenship in a Global Context”, International Sociology 2009 24:7.

Fischer, Frank (2006) »Participatory Governance as Deliberative Empowerment«. The American Review of Public Administration, 36, 19-40.

Forkby, Torbjörn och Liljeholm Hansson, Susanne. (2011) Kampen för att bli någon. Göteborg: Ung och Trygg.

Flyvbjerg, Bent (1998) Rationality and Power: Democracy in Practice Chicago & London: The University of Chicago Press.

Forsén, Bosse & Lasse Fryk (1999) Från rum till mellanrum: Att utveckla sin kompetens i socialt arbete. Stockholm.

Fracer, Nancy (2003) Den radikala fantasin – mellan omfördelning och erkännande Uddevalla: Daidalos.

Fredriksson, Charlotta (2012) System och strukturer som hindrar hållbar stadsutveckling: en kunskapsöversikt. Forskargruppen för Stadsregioner och utvecklingskraft, 2012: 1. Stockholm: Samhällsplanering och miljö, KTH.

Fung, Archon & Wright, Eric O. (2003) Deepening Democracy, Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance London: Verso.

Fung, Archon, (2004) Deliberation´s Darker Side: Six Questions for Iris Marion Young and Jane Mansbridge. National Civic Review, winter s.47-54.

Fung, Archon, (2006) »Varieties of Participation in Complex Governance« Public Administration Review. Special Issue: s.66-75.

Förvaltning AB Framtiden, http://www.framtiden.se/sv/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2008/Framtiden-koper-fastighet-vid-Selma-Lagerlofs-Torg/, hämtat 121210.

Galtung, Johan (1996) Peace by peaceful means London: SAGE Publications.

Gibbons, Michael, Limoges, Camille, Nowotny, Helga, Schwartzman, Simon, Scott, Peter & Trow, Martin (1994) The new production of knowledge – the dynamics of science and research in contemporary societies. SAGE Publications: London.

Gilljam, Mikael (2003) »Deltagardemokrati med förhinder«. I Gilljam, Mikael och Hermansson, Jörgen (red) Demokratins mekanismer Malmö: Liber.

Gilljam, Mikael (2006) Demokratisk samhällsplanering klämd mellan sköldar: Om avigsidorna med medborgardialog och expertinflytande. Pp. 25-37 in Planering med nya förutsättningar: Ny lagstiftning, nya värderingar, edited by Gösta Blücher & Göran Graninger. Linköping: Stiftelsen Vadstena Forum för Samhällsbyggande / Linköping University Interdisciplinary Studies.

Glick Schiller, Nina (2011) Locating Migration – rescaling Cities and Migrants London: Cornell University Press.

Graham, Stephen (2010) Cities under Siege – the new military urbanism London: Verso.

Gramsci, Antonio (1971) Selections from Prison Notebooks, London: Zed Books.

Granberg, Mikael & Åström, Joachim (2007) »Deltagandets dilemman: Erfarenheterna från stadsomvandling Södra Älvstranden«. Kommunal ekonomi och politik 11(3):25-46.

Gurr, Ted (1970) Why Men Rebel, New Jersey: Princeton University Press.

Göteborgs Posten, http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.923857-backaborna-mots-pa-selma-center, hämtat 121210.

Göteborgs stad (2010) Förslag till ny SDN-organisation. Tjänsteutlåtande 2009-12-02 (Diarienummer 0776/09). Stadskansliet. Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad (2012) Rapport, Uppdrag: Fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande: Starkare inflytande för stadsdelsnämnderna i stadsplaneringen. Diarienummer 0993/12. Göteborg: Stadskansliet, Göteborgs Stad.

Göteborgs Stad (2012) Budget 2013, Göteborg.

Göteborgs Stad, Stadsledningskontoret (2012) Tjänsteutlåtande N 131-0474/12 daterad 2012-10-25.

Habermas, Jürgen (1984) Borgerlig Offentlighet. Kategorierna »privat« och »offentlig i det moderna samhället. Arkiv förlag: Lund.

Hall, Patrik (2012) »Managementbyråkrati – organisationspolitisk makt i svensk offentlig förvaltning«

Malmö: Liber.

Harding, Tobias (2012) Framtidens civilsamhälle, Stockholm: Rapport till Framtidskommissionen.

Harvey, David (2006) Den globala kapitalismens rum – På väg mot en teori om ojämn geografisk utveckling, Stockholm: Tankekraft.

Harvey, David (2009) Social Justice and the City. London: The University of Georgia Press.

Healey, Patsy (1992) »Planning through debate: the communicative turn in planning theory«
Town Planning Review 63(2):142-63.

Healey, Patsy (1997) Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies. London: MacMillan Press Ltd.

Hélie, Mathieu (2009) »Conceptualizing the principles of emergent urbanism«. Archnet-iJAR, International Journal of Architectural Research 3(2):75-91.

Hettne, Björn (2001) Kultur, säkerhet, hållbar utveckling. Södertälje: Riksbankens Jubileumsfond.

Hettne, Björn (2009) Thinking about development. London: Zed Books.

Hillier, Jean (2007) Stretching beyond the horizon – a multiplanar theory of spatial planning and governance. Hampshire: Ashgate Publishing Company.

Hillier, Jean (2008) »Plan(e) Speaking: a Multiplanar Theory of Spatial Planning«. Planning Theory 7(1):24-50.

Hodgson, Geoffrey (1988) Economics and institutions, Polity Press: Oxford.

Hydén, Göran (1983) No shortcuts to progress. Los Angeles: University of California Press.

Hörnqvist, Magnus (1996): Foucault maktanalys. Karlstad: Carlsson Bokförlag.

Irvin Renee A. & John, Stansbury (2004) »Citizen Participation in Decision Making – Is It Worth the Effort?« Public Administration Review: Jan/Feb 2004; 64.

Jacobs, Jane (1961) The Death and Life of Great American Cities. New York: Vintage.

Jadelius, Lars (1987) Folk, form och funktionalism. Om allmänt och gemensamt i offentlighetens arkitektur. Diss. Chalmers, Göteborg.

Johansson, Thomas, Ove, Sernhede (red) (2006) Storstadens omvandlingar – Postindustrialism, globalisering och migration. Göteborg, Malmö och Uddevalla: Daidalos.

Kanbur R & A Sumner (2011) Poor countries or poor people? Development assistance and the new geography of global poverty. Working paper. New York: Cornell University.

Karadimitriou, Nikos (2010) »Cybernetic spatial planning: steering, managing or just letting go?« Pp. 501 s. in The Ashgate research companion to planning theory: conceptual challenges for spatial planning, edited by Jean Hillier & Patsy Healey. Farnham, Surrey: Ashgate.

Karlsson, Martin (2009) »Kan medborgardialoger stärka den representativa demokratin?« I Hellberg m.fl. (Red) Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: Tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet. Örebro universitet.

Karlsson, Martin (2011) »Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling – Tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet«. Red Hellberg, Karlsson, Larsson, Lundberg & Persson, FOVU:s rapportserie, nr 1. Örebro universitet.

Kennedy, Paul (2010) Local lives and global transformations – towards world society, Basingstoke: Macmillan.

Koppenjan, Johannes Franciscus Maria & Klijn, Erik-Hans (2004) Managing uncertainties in networks London: Routledge.

Kouzelis, Athanasios (1986) Byggstenar för en fritidsarkitekturens praxeologi. Diss Chalmers, Göteborg.

Lapintie, Kimmo (1998) »Analysing and Evaluating Argumentation in Planning«. Environment and Planning B: Planning and Design 25: 187-204.

Latour, Bruno (1999) »On recalling ANT« i Actor Network Theory and after. Blackwell: Oxford.

Latour, Bruno (2012) Artefaktens återkomst – ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi, Stockholm: Santérus Förlag.

La Vergata, Antonello.(2012) »Organic vs. Mechanic: Notes on the History of an Antithesis.« Ethics & Politics XIV(1):86-124.

Lees, Loretta, Slater, Tom & Wyly, Elvin, (Eds.) (2010) The Gentrification Reader, New York: Routledge.

Lefebvre, Henri (2005) The production of space, Oxford: Blackwell Publishing.

Lewis, Myrna 2012. Workshopanteckningar från Göteborgs Stads workshop med Myrna Lewis i Göteborg den 18-19/11 2012.

Lidskog, Rolf (2006) Staden, Våldet och tryggheten – om social ordning i ett mångkulturellt samhälle, Göteborg: Daidalos.

Lind, Jan-Erik (2005) »Hyresgästers lokala inflytande«. Pp. 156 in Framtidens stadsdelsutveckling: 1993-2004, edited by Sören Olsson, Jan-Erik Lind & Lena Björck Göteborg: Förvaltnings AB Framtiden.

Lindholm, Teresa. (2005) Boenderådens uppgång och fall ——– En insats för ökat demokratiskt deltagande i Södertälje kommun. Utvärderingar av den nya storstadspolitiken: Storstadsarbetet/Storstadssatsningen, nr 20. Huddinge: Södertörns Högskola.

Lindholm, Teresa & Moritz, Marcel (2007) Handbok i delaktighet. Huddinge: Huddinge kommun.

Lowndes, et. al (2006) »Local Political Participation -– The Impact of Rules-in-use«. Public Administration, 84, 539-561.

Lukes, Steven (2008) »Maktens ansikte«. Göteborg: Daidalos.

Mansbridge, Jane et.al (2010) »The Place of Self-Interest and the Role of Power in Deliberative Democracy«, The Journal of Political Philosophy: Volume 18, Number 1, 2010, pp. 64–100.

March, James, Olsen Johan. P (1989) Rediscovering Institutions: The Organizational Basis of Politics,
The Free Press.

Mazis, Glen A. (2008) Humans, animals, machines:blurring boundaries. Albany: SUNY Press.

Mckenna, Dave (2011) »UK local government and public participation: using conjectures to explain the relationship« Public Administration, 89, 1182-1200.

Melucci, Alberto (1991) Nomader i nuet. Sociala rörelser och individuella behov. Daidalos: Göteborg.

Modh, Birgit. 1996 Eriksbo; lokalt engagemang och bebyggelseförändringar. Göteborg: Chalmers.

Mouffe, Chantal (2000) »Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism«, Political Science Series 72, Institute for Advanced Studies: Vienna.

Mouffe, Chantal (2009) The Democratic Paradox. London: Verso Books.

Mouffe, Chantal (2010) Om det politiska. Hägersten: Tankekraft Förlag.

Monno, Valeria & Khakee, Abdul. (2012) »Tokenism or Political Activism? Some Reflections on Participatory Planning«. International Planning Studies, 17, 85-101.

Morel, Nathalie, Palier, Bruno & Palme, Joakim (2011) Towards a social investment welfare state? – Ideas, policies and challenges. Bristol: Policy Press.

Müller-Schloer, Christian (2004) Organic Computing, On the Feasibility of Controlled Emergence. CODES+ISSS’04. Stockholm.

Munck, Ronaldo (2005) Globalization and Social Exclusion, Blomfield: Kumarian Press.

Nederveen, Pieters (1997) Globalization as Hybridization, in M.Featherstone, M.S. Lash and R. Robertson (eds) Global Modernities. London: Sage.

Rhodes, R A W (1997) Understanding Governance: Policy Networks, Governance, Reflexivity and Accountability. Buckingham, Open University Press.

Nilsson, Anders (1999) Peace in our time: Towards a holistic understanding of world society conflicts. Göteborg: Padrigu Papers.

Nilsson, Ingvar (2012) Styrning, organisation, resursfördelning och ett socialt investeringsperspektiv, Diskussionsunderlag till Malmökommissionen, Malmö.

Nilsson, Ingvar (2012) Den ojämnlika välfärden i Malmö ur ett socioekonomiskt perspektiv. Malmö: Rapport till den Sociala Hållbarhetskommissionen i Malmö. Kan laddas ner från Malmökommissionens hemsida.

Normann, Richard (2001) När kartan förändrar affärslandskapet. Liber ekonomi: Malmö.

Ostrom, Elinor (1990) Governing the commons – the evolution of institutions for collective action. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

Peterman, William (2000) Neighborhood Planning and Community-Based Development – The Potential and Limits of Grassroots Action. Thousand Oaks: Sage.

Pierre, Jon (2011) The politics of Urban Governance Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Putnam, Robert D (1996) Den fungerande demokratin. SNS Förlag, Stockholm.

Raco, Mike (2012) »Neoliberal Urban Policy, Aspirational Citizenship and the Uses of Cultural Distinction«. In: Tasan-Kok, T. & Baeten, G. (reds.) Contradictions of Neoliberal Planning. Springe Netherlands.

Ranger, Anna & Westerberg, Karin (2004) Metoder för möten: För ökat deltagande i lokalt förändringsarbete. Malmö, Miljöförvaltningen, Malmö Stad.

Retzinger Susanne & Thomas Scheff (2001) Emotions and violence – shame and rage in destructive conflicts, Lincoln: Universe Inc.

Riv Murarna Nu (2012) Motståndshelg i Göteborg 9-11 november: www.rivmurarna.nu

Roy, Ananya (2010) »Informality and the politics of planning«. Pp. 501 s. in The Ashgate research companion to planning theory: conceptual challenges for spatial planning, edited by Jean Hillier & Patsy Healey. Farnham. Surrey: Ashgate.

Sack, Robert (2003) A geographical guide to the real and the good Routledge: New York.

Sager, Tore (1994) Communicative Planning Theory. Aldershot: Ashgate.

Sahlin, Ingrid, (Ed.) (2010) I trygghetens namn. Göteborg: Diadalos.

Sassen, Saskia (2006) Cities in a World Economy. London: Pine Forge Press.

Sassen, Saskia (2011) »The Global City Today: Advantages of Specialization and Costs of Financialization«: in Amen, Mark et.al (ed) (2011): Cities and Global Governance – New sites for international relations, Farnham: Ashgate.

Scholte, Jan Aart (2000) Globalization: A Critical Introduction, London: Macmillan.

Schulz, Solveig, Gunila Jivén, Inga Malmqvist, Jenny Stenberg & Lotta Särnbratt (2004) Arkitektur betyder: Om trygghet och trivsel i fyra stadsdelar – Rapport i utvärderingen av Storstadssatsningen i Göteborg. Göteborg, Chalmers Arkitektur.

SDN Angered (2012) Budget 2012: SDN Angered. Angereds stadsdelsnämnd, Göteborgs Stad.

Sennett, Richard (1976) The Fall of Public Man. New York: Knopf.

Short, John, Rennie (2004) Global Metropolitan. New York: Routledge.

SKL, Sveriges kommuner och landsting (2008) Lyssna och lyssna igen: medborgardialoger i fem kommuner Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.

SKL, Sveriges kommuner och landsting (2009) 11 tankar om medborgardialog i styrning. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.

SKL, Sveriges kommuner och landsting (2011) Medborgardialog som del i styrprocessen. Stockholm: Sveriges kommuner och landsting.

Solnit, Rebecca (2009) A paradise built in hell: the extraordinary communities that arise in disasters New York: Viking.

SOU, Statens Offentliga Utredningar (2000) En uthållig demokrati!: politik för folkstyrelse på 2000-talet: Demokratiutredningens betänkande, Stockholm: Fritzes.

Stenberg, Jenny (2004) Planning in Interplace? On Time, Power and Learning in Local Activities Aiming at Social Inclusion and Sustainable Development. Thesis Gothenburg, Chalmers Architecture.

Stenberg, Jenny (2010) »Partnerskap för trygghet: Stadsutveckling eller social exkludering?« I trygghetens namn, Sahlin. Göteborg: Diadalos.

Stenberg, Jenny & Fryk, Lasse (2012) Urban Empowerment through Community Outreach in Teaching and Design, Elsevier Procedia – Social and Behavioral Sciences. 4th World Conference on Educational Sciences, WCES 2012, 2-5 February, University of Barcelona, Spain 46: 3284-3289.

Stenberg, Jenny, Lasse Fryk, Eva Bolin, Pia Borg, Pål Castell, Ulrika Evenås & Vanja Larberg (2013) »Urban Empowerment: Cultures of Participation and Learning«. In: (forthcoming title). Gothenburg, Mistra Urban Futures. Kapitlet kan laddas ner från: http://urbanempower.se/en/publikationer/book-chapter-2012.

Stewart, Murray & Taylor, Marilyn (1995)Empowerment and Estate Regeneration: A Critical Review, Bristol: Policy Press.

Stoecker, Randy (1997) The CDC Model of Urban Redevelopment: A Critique and an Alternative. Journal of Urban Affairs (19): 1-22.

Swedish Government (1998) Utveckling och rättvisa – en politik för storstaden på 2000-talet, Regeringens proposition 1997/98:165. Stockholm, www.storstad.gov.se

Swyngedouw, Erik (2005) »Governance Innovation and the Citizen: The Janus Face of Governance-beyond-the-State«. Urban Studies, 42, 1991-2006.

Taylor, Marilyn (2007) »Community Participation in the Real World: Opportunities and Pitfalls in New Governance Spaces«, Urban Studies, Vol, 44. No. 2, 297-317.

Tjänsteutlåtande 09-12-02 Göteborgs stad: Förslag till ny SDN-organisation.

Tjänsteutlåtande 12-12-07 Göteborgs stad: Förslag med anledning av kommunfullmäktiges uppdrag: Fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till inflytande, starkare inflytande för stadsdelsnämnderna i stadsplaneringen.

Tostrup, Elisabeth (1999) Architecture and Rhetoric, London: Andreas Papadakis Publisher.

Thörn, Catharina (2008) »Intervention or The Need For a New Cultural Critique«. Art Monitor 5:48-66.

UNCED (1992) Agenda 21, United Nations, United Nations Conference on Environment and Development, which took place in 1992 in Rio de Janeiro.

Upphandlingsbolaget, Göteborgs Stad (2012)Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad: PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad. Göteborg, Författare: Helena Sagvall och Marie Lindqvist.

World Bank (2011) World Development Report 2011 – Conflict, Security and Development Conflict, Washington.

Würtz, Rolf P. (Ed.) (2008) Organic computing. Berlin: Springer.

Young, Iris Marion (2002) Inclusion and Democracy. Oxford: University Press.

Åström, Joachim & Sara Brorström (2012) Medborgardialog Centrala Älvstaden. Gothenburg: Mistra Urban Futures.