En processledares tankar om delaktighet

Viveka jobbar som processledare på Utveckling Nordost och stadsdelsförvaltningen i Angered. Ett av hennes ansvarsområden, projektet Uteplatsen som beskrivs i kapitlet »Medskapande design utvecklar social upphandling?«, handlar om att med hjälp av medborgardialog utforma en del av Hammarpark till en mötesplats. Hon lyfter här fram vikten av att få in lokal kunskap i planeringsprocesserna.

av Pål Castell

Pål Castell är doktor i uthålligt samhällsbyggande och arbetar som lärare och forskare på Centrum för Urbana Studier i Hammarkullen och Arkitekturinstitutionen vid Chalmers tekniska högskola.

Intervju med Viveka Nordh

Vad är medborgardeltagande för dig?
Medborgardeltagande handlar om att människor som är berörda omfattas i beslutsprocesser på olika sätt. Det har flera fördelar, bland annat är det viktigt för att öka kunskapen hos alla inblandade, men det handlar också om att bygga sammanhang i samhället. Jag tror att det kan öka förståelsen för varför och hur det blir som det blir, möjligheter och svårigheter blir synliga, resultatet blir genomtänkt och… i bästa fall blir det en positiv erfarenhet för de som varit med och någon slags gemensamhetsskapande aktivitet, man upplever att man bidrar med någonting och att ens åsikter är värdefulla.

Hur stort inflytande har Hammarkulleborna över utvecklingen i sitt område?
Jag tror att många beslutsvägar är krångliga att följa och det är svårt att veta vart man ska vända sig med synpunkter. Och även om man hittar rätt och får gehör så är det inte säkert att det finns möjlighet för exempelvis tjänstemän som arbetar med frågor att ha inflytande över inriktningen på beslut.

Har det varit några särskilda utmaningar med Uteplatsen-projektet?
En utmaning som projektet Uteplatsen säkert inte är ensamt om handlar om att det inte är helt enkelt att arbeta mot flera uppdragsgivare, där EU genom Tillväxtverket godkänt projektet enligt särskilda kriterier, och politiker och tjänstemän kan ha ytterligare mål med projektet. Det innebär att de förutsättningar som redan finns när man bjuder in till dialog inte är så lätta att ändra eller förklara. Det har varit svårt att engagera människor att delta. Från det att inriktningen ändrades från tält till uteplats i Hammarparken har det varit mer positivt. Jag hade inte kunnat ändra i projektet om inte folk hade varit så upprörda och visat det. När man är mitt i det önskar man att allt hade varit enkelt, men i efterhand upptäcker man att sådana motsättningar kan leda framåt.

Vad tror du om framtiden när det gäller medborgardeltagande?
Jag tror att det finns en väldigt stor potential i att engagera medborgare i stadsutveckling och att det är väldigt viktigt för demokratin att de som berörs av beslut i möjligaste mån ses som en part i beslutsfattandet. När det gäller medborgardeltagande kring utveckling av fysisk miljö så finns det många parter inom offentliga verksamheter som arbetar för att öka kunskapen kring den här typen av processer, som inte alltid passar in i de befintliga strukturerna. Jag tror och hoppas att vi kommer att se en intensiv utveckling inom de närmaste åren.

Ladda ner ”En processledares tankar om delaktighet” som PDF.