En eldsjäls tankar om deltagande

Magdalena är född och uppvuxen i Angered och bor i Hammarkullen sedan åtta år tillbaka. Hon har jobbat som projektledare för Mötesplats Hammarkullen som tas upp i kapitlen före detta. Hon menar att mer borde göras för att stödja invånarnas engagemang.

av Pål Castell

Pål Castell är doktor i uthålligt samhällsbyggande och arbetar som lärare och forskare på Centrum för Urbana Studier i Hammarkullen och Arkitekturinstitutionen vid Chalmers tekniska högskola.

Intervju med Magdalena Djurachkovitch

Vad är medborgarinflytande och deltagande för dig?
Inflytande är att man kan påverka hur området utformas och vad som sker, att man får vara med och styra upp en agenda, att ens röst blir hörd, att man blir tagen på allvar, att man får vara med i initiala skeden, inte bara ge respons. Om det är ett högt medborgardeltagande så tror jag det tyder på att det är en bra dialog i bakgrunden mellan medborgare, förvaltning och nämnd. Men medborgardeltagande i sig behöver inte betyda att de har inflytande.

Hur stort inflytande har boende över stadsdelens utveckling i Hammarkullen?
Det är väldigt svårt att uttala sig om. Jag upplever d et som att folk känner stor frustration över att de har för lite inflytande över stadsdelens utveckling. Många som har velat påverka har inte kunnat göra sin röst hörd eller blivit tagna på allvar, och luften har gått ur dem. Men det finns ju också positiva exempel som man inte får glömma. Nyligen arrangerade Utveckling Nordost en idéfest där folks idéer gällande parken samlades in, och resultatet blev dels en jättefin scen, och även en stor omdaning av hela parken i enlighet med de insamlade idéerna.

Vad borde invånarna få mer inflytande över?
Jag tycker att boende borde ha möjlighet till mer inflytande i de frågor som rör dem. Allt ifrån hur området utformas till trygghetsfrågor, aktiviteter för ungdomar, hur lekplatserna ser ut. Alltså, allt som påverkar dem och som de vill engagera sig i.

Vad behövs för att få mer inflytande?
Det behövs ett utvecklat stöd till lokala initiativ. Min erfarenhet är att det inte finns en struktur för att fånga upp folks idéer och upplevelsen blir då att förvaltningen är skeptisk till de boendes initiativ, eller inte ger utrymme för att diskutera idéerna. Förvaltningen och nämnden vet inte i vilket fack det ska hamna och det finns inga resurser.

Vad är det som driver ditt engagemang?
Tron på att det går att göra skillnad är ju ändå det som driver mig. Och lika mycket att jag ser ett behov, att jag blir ledsen över hur området utvecklas och känner att det finns ett behov av förändring.

Vad tror du om framtiden när det gäller medborgarinflytande?
Jag känner mig ambivalent. Sista året har varit riktigt tufft på det här området tycker jag. Jag vet inte hur mycket folk engagerat sig innan, men det har varit för lite fungerande dialog, vilket lett till att missnöjet eskalerat. Vilket i sin tur kan leda till en större polemik mellan förvaltning och folket som gör det svårare för förvaltningen. Självklart hoppas jag på en positiv förändring!

Hur skulle det kunna se ut?
Det fanns en idé om medborgarråd till exempel, där man bjuder in medborgare som en aktiv part i politiska frågeställningar, planeringsfrågeställningar och sådant som berör området. Det tror jag hade varit jättespännande att pröva. Jag tror vårt område skulle kunna leva upp genom det. Jag tror att det finns jättemycket engagemang men jag tror också man kan tappa tron och orken, bli trött och inte vilja engagera sig mer om man inte blir tagen på allvar. 

Ladda ner ”En eldsjäls tankar om deltagande” som PDF.