Presentationer

Om något av nedanstående föredrag verkar intressant att upprepa i något annat sammanhang går det bra att kontakta respektive föredragshållare och diskutera detta. Telefon och epost finns under rubriken Kontakt. Se även rubriken Utbildning.

Samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i stadsplanering. Jenny Stenberg. Presentation på seminariet »Samordnad stadsutveckling ‒ en förutsättning för hållbarhet». Formas, Malmö Stad, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, Riksantikvarieämbetet, Trafikverket. Malmö 20 maj 2014. Ladda ner.

Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling – föredrag och diskussioner. Jenny Stenberg och Pål Castell. Presentation för Västarvet & Kultur i Väst, 4 sep, 2013. Ladda ner.

Mellanplats – medborgardialog och professionella roller. Jenny Stenberg och Pål Castell. Presentation för Lundby SDF 13 juni, 2013. Ladda ner.

The Strength of Codesign: Citizens as Community Builders. Jenny Stenberg. Poster and workshop presentation at the InContext Final Conference & Informed Cities Forum in Berlin, Germany, 6-7 June 2013. Ladda ner.

Mellanplats – medborgardialog och professionella roller. Jenny Stenberg och Pål Castell. Presentation för fastighetsägare och boende i Floda 25 april, 2013. Ladda ner.

Om projektet Mellanplats och deltagande. Pål Castell. Presentation för Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) den 27 maj, 2013. Ladda ner.

Dialog som projekt eller process. Jenny Stenberg. Presentation för Utveckling Nordost den 9 April 2013. Ladda ner.

Deltagandets villkor: Projektet UngEnergi och Mellanplats. Emma Corkhill & Rakel Styffe Heed. Presentation på Miljösekretariatet, Västra Götalandsregionen 18 mars 2013.

Från platser och röster till form och möjligheter. Jenny Stenberg. Presentation på projektets konferens i Hammarkullen den 27 feb 2013. Ladda ner.

’Medborgardialoger’ och demokratin: hur öka medborgarnas inflytande över stadens utveckling? Nazem Tahvilzadeh. Presentation på projektets konferens i Hammarkullen den 27 feb 2013. Ladda ner.

Hur kan medborgardialoger utformas för att stärka den representativa demokratin. Presentation för Sveriges kommun och Landsting, nätverket för medborgardialog i planfrågor, 12 februari 2013. Ladda ner.

Deliberativ demokrati – vem deltar? Kommunikation & makt. Emma Corkhill. Föreläsning för Backa stadsdelsförvaltning 13 december 2012.

Framtidens folkhälsa och vår tids stora samhällsomdaning – dialogen och delaktighetens betydelse. Hans Abrahamsson. Öppningsanförande vid Medicinska Riksstämman, Stockholm 28.11.2012

The Strength of Codesign: Citizens as Community Builders. Jenny Stenberg. Presentation at the ASPIS conference in Gent, Belgium, 15 Nov 2012. Ladda ner.

Ett freds- och utvecklingsperspektiv på den sociala hållbarhetens förutsättningar. Hans Abrahamsson. Presentation på Integrationsdagen i Katrineholm den 17.11.2012

När samhället sätts på prov. Hans Abrahamsson. Presentation under MR dagarna 13.11.2012

Dialogens roll för social hållbarhet. Hans Abrahamsson. Presentation för Delegationen för Hållbara Städer, Gårdsten, Göteborg 8.11.2012

Urban empowerment – action research, field based higher education and community outreach in a multi-ethnic suburb. Jenny Stenberg. Lecture in the master course Social inclusion in design and planning, 5 Nov 2012. Ladda ner.

Makten och rummet. Henric Benesch. Föreläsning för Backa stadsdelsförvaltning 25 oktober 2012.

Stegen, Trappan, Arenan – modeller för dialog. Emma Corkhill. Föreläsning för Backa stadsdelsförvaltning 25 oktober 2012.

Framtidsbilder av Backa. Henric Benesch & Emma Corkhill. Utställning konstepidemin – Canvassing 12 maj – 3 juni 2012

Videobutiken – att skapa rum och förutsättningar för dialog. Henric Benesch & Emma Corkhill. Föreläsning för Backa stadsdelsförvaltning 3 maj 2012.

Citizen Participation in Planning. Interplace Planning – Theory and Practice: Partnership and Participation in Transformation of Multicultural Neighbourhoods. Jenny Stenberg. Lecture in the master course Social inclusion in design and planning, 5 Nov 2012. Ladda ner.

Den stora samhällsomdaningen i vår tid – städer som noder för global samhällsstyrning eller slagfält för sociala konflikterHans Abrahamsson. Anförande vid Göteborgs Stads Utvecklingsdag 2.0. den 5.10.2012

Cities as nodes for global governance or battlefields for social conflicts? The role of dialogue in social sustainability. Hans Abrahamsson. Presentation under IFHP kongressen i Göteborg den 17.9.2012

Dialogue at a crossroads? Pål Castell. Presentation at the 56th IFHP World Congress in Gothenburg, The Inclusive City, 16-19 Sep 2012. Ladda ner.

Citizen dialogues and the inclusive city. Nazem Tahvilzadeh. Presentation at the 56th IFHP World Congress in Gothenburg, The Inclusive City, 16-19 Sep 2012. Ladda ner.

Urban empowerment through field based higher education in a multi-ethnic local community. Jenny Stenberg. Speaker at the EUPRIO-conference, Gothenburg, 7 Sep 2012, The Social Contract between Universities and Society – Involving the Community. Ladda ner.

Medborgarens roll i stadsutveckling – Kisumu Kenya. Jenny Stenberg. Presentation på Mötesplatsen i Hammarkullen 29 maj 2012. Ladda ner.

Framtidsbilder av Backa. Henric Benesch & Emma Corkhill. Utställning konstepidemin – Canvassing 12 maj – 3 juni 2012.

Starta din egen odling där du bor! Sara Danielsson. Presentation på Mötesplatsen i Hammarkullen 8 maj 2012.

Videobutiken – att skapa rum och förutsättningar för dialog. Henric Benesch & Emma Corkhill. Föreläsning för Backa stadsdelsförvaltning 3 maj 2012.

Stadens grönska – gröna uterum och stadsodling. Sara Danielsson. Presentation på Vetenskapsfestivalen 27 april 2012.

Mellanplats – en kort projektbeskrivning. Jenny Stenberg. Presentation för referensgruppen den 18 april 2012. Ladda ner.

Sociala rörelser i vår tid – dialog i det förändrade politiska landskapet. Hans Abrahamsson. Anförande vid Rörelsen Gatans Röst och Ansiktes konferens under Globala Dagar, Malmö 11.4.2012.

Mellanplats Backa. Henric Benesch. Seminarium med Design fakulteten och Backa Stadsdelsförvaltning. 22 mars 2012

Mellanplats Backa, Henric Benesch. Presentation för Designfakulteten/Designforskarskolan, 21 mars 2012

Social oro – vad ligger bakom och kan det förebyggas. Hans Abrahamsson. Presentation för Räddningstjänsten, Angered 2.11.2011

In what way can research and art intervene in the ever changing city-fabric? Henric Benesch & Emma Corkhill. Presentation at the seminar »The Living Archive« at Valand 27 October 2011.

Intervening in the social imaginary – urban development with dialogue. Henric Benesch & Emma Corkhill. Lecture in the master course Suburbs–design and future challenges, Chalmers Architecture Hammarkullen. 17 Oct, 2011.

Backa – stadsutveckling och säkerhet/ bränder och upplopp. Emma Corkhill. Föreläsning på Globala utvecklings studier, Göteborgsuniversitet. 29 september 2011.

Medborgarinitiativets betydelse för en rättvis värld – en värld värd att leva i. Hans Abrahamsson. Presentation Café Harakat, Megafonen, Husby, Stockholm 27.9.2011

Interventions / Interplaces. Henric Benesch. Presentation at Sint Lucas, Bryssel. 26 August 2011

Globaliseringens lokala uttryck – folkbildning och socialt hållbar stadsutveckling. Hans Abrahamsson. Inledningsanförande vid den nationella folkbildningskonferensen 2011, Malmö 14.6.2011.

Exploring interplace – how citizen initiatives and invited participation can interplay in urban planning. Pål Castell. Presentation in Uppsala 5-6 May 2011 at the international workshop Participation in the context of diversity, conflict & power. Ladda ner.

Barns och ungas deltagande i stadsplanering/utveckling. Emma Corkhill. Föreläsning på kursen Child Culture Design, HDK. 15 april 2011.

Medborgarens roll i stadsutveckling. Jenny Stenberg. Presentation 23 mars 2011 på konferensen Den inkluderande staden, Centrala Älvstaden, Göteborg. Ladda ner.

Interventions / Interplaces / Interferences. Henric Benesch. Lecture at Aarhus School of Architecture. 15 March 2011.