Kontakt

Jenny Stenberg är forskare inom arkitektur och planering och är anställd som docent på Chalmers Arkitektur. Hon har varit projektledare för Mellanplatsprojektet. Hennes forskning som är aktionsinriktad handlar om sociala aspekter i visionen om hållbar utveckling och särskilt om medborgarinflytande när det gäller planering av stadens fysiska miljö. Hon har ett särskilt intresse för miljonprogrammets bebyggelse då det står inför en omfattande upprustning och energimässig omvandling, men även för miljonprogrammets befolkning vars energi och kunskap borde vara en tillgång i hela stadens utveckling – i förorten såväl som vid förnyelse av hamnområdet i mitten av staden. Detta intresse har fört med sig att hennes forskningsmetod är transdisciplinär, vilket betyder att hon betraktar alla aktörer i samhället – forskare, kommunanställda och invånare/medborgare – som kunskapsproducenter, kunskapsbärare och kunskapskonsumenter. Akademiker har alltså inte ensamrätt till rollen som kunskapsproducent i forskning. Det innebär dessutom att implementering ses som en integrerad del av forskningsprocessen, inte något som lämnas till så kallade praktiker att ta hand om efter det att forskare har lagt fram sina resultat.

Institutionen för Arkitektur
Chalmers tekniska högskola
031-772 2346
0730-44 57 90
jenny.stenberg@chalmers.se
chalmers.se/sv/personal/Sidor/jenny-stenberg.aspx
urbanempower.se
mellanplats.se
interplace.se
apricus.pro

Hans Abrahamsson är docent i freds- och utvecklingsforskning på institutionen för Globala Studier vid Göteborgs Universitet och gästprofessor i Globala Politiska Studier vid Högskolan i Malmö. Hans forskning handlar om samspelet mellan globalisering, internationell migration och urbanisering och hur dessa processer inverkar på förutsättningarna för en socialt hållbar stadsutveckling.

Institutionen för Globala studier
Göteborgs universitet
031-786 1411
hans.abrahamsson@globalstudies.gu.se

Henric Benesch är arkitekt och har en doktorsexamen i design vid Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs universitet där han också är verksam som forskare, lärare och ämnesföreträdare i design. De senaste åren har han arbetat med konstnärlig och tvärdisciplinär forskning med fokus på vilken roll design och designprocesser kan spela i dynamiska förändringprocesser inom stadsutveckling, organisationer och utbildning. Här har det funnits ett speciellt intresse för hur ’nytt’ kan uppstå ur något givet och hur forskning och forskningsprocesser kan utvecklas och förstås i perspektiv av ett ’görande’ vilket inte skiljer på teori och praktik. Han leder också ett forskningskluster med fokus på urbanitet och kritiskt kulturarv inom Göteborgs universitets Kulturarvssatsning samt arbetar som projektutvecklare på Centrum för Vårdens Arkitektur på Chalmers Arkitektur.

HDK Högskolan för design och konsthantverk
Göteborgs universitet
0730-346 460
henric.benesch@hdk.gu.se

Martin Berg har en master i Globala Studier med fokus på hållbar stadsutveckling och tvärvetenskaplig kunskapsproduktion. Martin har jobbat som konsult i olika projekt och processer med fokus på hållbarhetsfrågor och odling i staden. Bland annat är han delaktig i en förstudie om kunskapsturism och kapacitetsbyggande från Angered till Nossebro. Våren 2013 påbörjar han ett tvåårigt projekt kopplat till Mistra Urban Futures som handlar om stadsodling och förutsättningar för nya gröna jobb. Martin arbetar även som projektledare på Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) med fokus på ungdomsarbetslöshet och ny teknik. Martin Berg var redaktör för boken Framtiden är redan här tillsammans med Sara Danielsson.

Enskild firma Martin Berg
0704-454012
kajmartinberg@gmail.com

Pål Castell arbetar som lärare och forskare på Centrum för Urbana Studier i Hammarkullen och Arkitekturinstitutionen vid Chalmers tekniska högskola. Han är landskapsarkitekt och har doktorerat i uthålligt samhällsbyggande med avhandlingen Managing yards and togetherness där deltagande i skötsel av bostadsgårdar ligger till grund för teoriutveckling om social hållbarhet. Som stadsplaneringskonsult har han bland annat arbetat med grönvandringar och andra former av medborgardeltagande. Han driver också frågor om medborgarinflytande över stadsutvecklingen och rätten till det offentliga rummet som aktiv i Arkitekter utan gränser och andra ideella initiativ.

Institutionen för Arkitektur
Chalmers tekniska högskola
Centrum för urbana studier i Hammarkullen
0736-200 668
castell@chalmers.se

Emma Corkhill är kulturgeograf, process och projektledare med erfarenhet av att skapa möten och dialog i olika sammanhang. I forskningsprojektet medverkar hon dels från Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och dels från Västra Götalandsregionen för att utveckla projektet UngEnergi – ett dialogprojekt om stadsplanering och klimatförändringar i samarbete med kommuner och stadsdelar. I forskningsprojektet har hon arbetet främst i Backa, Norra Hisingen med dels mer aktionsbaserad forskning kring projektet Videobutiken och samarbeten med Stadsdelsförvaltningen och dels med intervjuer och litteraturanalys kring medborgardialog.

Konstnärliga fakulteten
Göteborgs universitet
UngEnergi
Västra Götalandsregionen
emma.corkhill@konst.gu.se
emma@ungenergi.se

Sara Danielsson har en master i Inredningsarkitektur vid Högskolan för Design och Konsthantverk och driver designstudion Design Stories i Göteborg. Saras projekt har fokus på hållbar utveckling och hon är intresserad av hur man som designer skapar förutsättningar för människor att själva vara delaktiga i gestaltandet av miljöer och pro- dukter – design som en social process snarare än en färdig lösning på ett formulerat problem. Sara har publicerat flera handböcker som underlättar för medborgare att bli mer delaktiga i utformningen av offentliga platser, till exempel Tre steg för nytt stadsliv, Så här påverkar du din stadsmiljö och Konsten att Odla Staden – en handbok för stadsodling. Hon påbörjar 2013 ett tvåårigt projekt för Mistra Urban Futures som handlar om stadsodling och förutsättningar för nya gröna jobb, i forskningsprojektet medverkar Sara från Högskolan för Design och Konsthantverk. Boken Framtiden är redan här är skriven med Sara Danielsson och Martin Berg som redaktörer.

Design Stories
0737-004363
sara@designstories.se
www.saradanielsson.se

Anna Fridén är processledare och konflikthanterare med lång erfarenhet av att skapa möten och dialog i olika sammanhang. Hon är bland annat anställd på Västra Götalandsregionens miljösekretariat och har där främst arbetat med projektet UngEnergi – ett dialogprojekt för unga om stadsplanering och klimatförändringar i samarbete med kommuner. De senaste två åren har arbetet på regionen inneburit en möjlighet att lyfta in och utveckla erfarenheterna från dialogen UngEnergi i detta forskningsprojekt.

UngEnergi
Västra Götalandsregionen
annafriden@gmail.com
www.pussla.se

Rakel Heed Styffe är konstnär, processledare och projektledare. Hon arbetar sedan drygt fyra år tillbaka för Västra Götalandsregionens miljösekretariat med projektet UngEnergi vilket är ett dialogprojekt med fokus på ungas delaktighet i klimatpolitiken. Under åren med Mellanplatsprojektet har arbetet på regionen inneburit en möjlighet att lyfta in och utveckla de praktiska erfarenheterna från dialogen UngEnergi i forskningsprojektet Mellanplats. Rakel arbetar också som ungkulturkonsulent på föreningen KulturUngdom med att stötta ungas kulturskapande och driver egna konstnärliga projekt. I boken Framtiden är redan här har Rakel formgett omslag och gjort illustrationer.

UngEnergi
Västra Götalandsregionen
0739-127043
rakel@ungenergi.se

Lars Jadelius är docent i arkitektur och forskare i kulturvetenskap med fokus på designteori, modernitet, kulturarv samt kunskapsutveckling och lärandeprocesser. Han är verksam som konsult samt ordförande i Föreningen Världsbyn. En viktig grund för arbetet är Lars avhandling Folk, form och funktionalism med dess diskussioner kring hur abstrakt universalism och slutna gemenskaper utvecklats historiskt. Lars har sedan gått vidare till mer principiella studier av institutioner och dess byggnader betraktade som kulturella investeringar. Lars arbetar nu med samspelet mellan demokratiska förändringsprocesser och tradition, med inspiration från bland annat mönsterspråk (Alexander), institutionalism (Hodgson) och Actor Network Theory (Latour, Law et al). Tanken är att vi behöver utveckla en medveten balans mellan förändringsstrategier och vad man skulle kunna kalla ta tillvara strategier. Tillvägagångssättet är ett pragmatiskt forskningsarbete där teorier och metoder prövas i reella lärprocesser.

Pilotprojektkontoret AB
031-82 85 19
076-12 57 189
lars.jadelius@telia.com

Vanja Larberg är arkitekt, utbildad på Chalmers Arkitektur, konstnär och pedagog. Vanja har jobbat som arkitekturpedagog i skolor och förskolor i Göteborg, handledare och kritiker på Chalmers Arkitektur och frilansande skribent. Vanja har illustrerat en barnbok och en poesibok, som båda tar sitt avstamp i rörelser i staden. Sedan 2009 är hon anställd som planeringsledare på S2020, vilket är Göteborg Stads uppdrag för social hållbarhet. Hon deltog även i Mistra Urban Futures pilotprojekt Den lärande staden.

S2020, Social resursförvaltning
Göteborgs Stad
031-3679068
076-7700854
vanja.larberg@socialresurs.goteborg.se
www.kunskapsmatris-s2020.se

Nazem Tahvilzadeh har en doktorsexamen i offentlig förvaltning vid Göteborgs Universitet och forskar om demokrati och offentliga organisationer. Han är verksam vid Kungliga Tekniska Högskolan vid Avdelningen för urbana och regionala studier där han forskar om stadspolitik och hållbar utveckling. Hans intresseområden spänner över frågor som social hållbarhet, politiskt deltagande i det mångetniska samhället, förvaltningens organisering, tjänstemannaroller och makt i den lokala demokratin.

Avdelningen för urbana och regionala studier
Institutionen för Samhällsplanering och miljö
KTH Kungliga Tekniska Högskolan
0707-913658
nazem.tahvilzadeh@abe.kth.se