Förord

Framtiden är redan här vill fördjupa och bredda perspektiven runt hur stadens invånare kan bli mer delaktiga i hur staden utvecklas och gestaltas.

Vi vänder oss till alla som arbetar med och är intresserade av stadsutvecklings- och demokratifrågor. Vi hoppas att vi kan ge nya intressanta infallsvinklar som kan bli användbara i det dagliga arbetet med att utveckla inkluderande och hållbara städer.

Vi som skrivit träffades på ett seminarium som Mistra Urban Futures organiserade i februari 2010 inför Formas utlysning av medel för Samordnad stadsutveckling – en förutsättning för hållbarhet. Några engagerade individer från olika kunskapsfält började träffas regelbundet och planera en gemensam ansökan. Drivkraften var att försöka förstå hur en bättre stad kan utvecklas utifrån befolkningens perspektiv och behov. Det vi hade gemensamt var erfarenheter av att det fanns en tröghet i att möten kom till stånd mellan dialogansvariga tjänstemän och de medborgare som själva tog initiativ för att utveckla och påverka sin stad. Hur kunde vi skapa kunskap om och bidra till att dessa två perspektiv möttes och samspelade i stadsutveckling?

Vi fick finansiering och i januari 2011 påbörjade vi det interaktiva forskningsprojektet i samverkan med olika samhällsaktörer. Vi valde att fokusera vårt arbete till två miljonprogramsområden i Göteborg där vi var lokalt förankrade genom tidigare arbeten: Hammarkullen i Angered och Backa i Norra Hisingen. I dessa områden pågår olika former av förnyelsearbete med flera stadsutvecklingsprojekt och kommande renoveringar. Samtidigt har respektive stadsdel allvarliga problem med hög arbetslöshet, ökad segregation i staden och en stigmatiserande syn på området utifrån. För oss har det varit viktigt att se och förstå hur befolkningen i dessa områden skulle kunna utgöra en resurs i det pågående utvecklingsarbetet och varför de i så liten utsträckning gör det idag.

Texterna i boken kan läsas var för sig men de följer även en röd tråd. Vår berättelse börjar i det stora med en överblick över städers nya framtida roller och medborgarens roll i stadsplanering. Vi presen- terar sedan några exempel på hur man jobbar med dialogfrågor på nationell och kommunal nivå och på de svårigheter och möjligheter som uppstår i mötet mellan tjänstemän och dem som bjuds in att delta i dialogprocesser.

I mitten dyker vi sedan ner i konkreta projekt i Backa och Hammarkullen som vi varit involverade i och ger en bakgrund till begreppet Mellanplats. Avslutningsvis funderar vi på hur viktig formen är för dialog och lyfter slutligen blicken och ser in i framtiden. Hur kan framtidens medborgare bli mer delaktiga i stadens utvecklig?

Tänkvärd läsning!

Mellanplatsgruppen

Redaktörer Sara Danielsson och Martin Berg
Göteborg den 27 februari 2013

Del 1 | En värld i rörelse

Del 2 | Dialog i tiden

Del 3 | Platser och röster

Del 4 | Form och möjligheter

Del 5 | Nya roller och utsikter

Referenser